Wybierz miasto ZAMKNIJ


DETALISTO! KUPUJ I REMONTUJ W CENACH HURTOWYCH!

UŻYTKOWNIK, KTÓRY ZAMIERZA KUPIĆ KUPON RABATOWY, ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU I ZAAKCEPTOWANIA POSTANOWIEŃ W NIM ZAWARTYCH. ZAKUP KUPONU JEST RÓWNOZNACZNY Z AKCEPTACJĄ TREŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU.

REGULAMIN

z dnia 3 kwietnia 2015r.

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

GRUPA PIERLEX ? Grupa Pierlex Paulina Michalik z siedzibą w Krakowie, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 55/2

www.rabatybudowlane.pl ? serwis prowadzony przez Grupa Pierlex w języku polskim, w ramach którego organizowana jest sprzedaż kuponów rabatowych on-line o charakterze otwartym, na usługi i towary oferowane przez Usługodawców w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

USŁUGA ? usługa lub towar, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz posiadacza Kuponu, oferowane przez Usługodawcę będącym wystawcą kuponu.

KUPON RABATOWY? promocyjny kupon z udzielonym przez Usługodawcę rabatem, oferowany odpłatnie lub nieodpłatnie osobom, upoważniający do skorzystania z obniżonej o wartość kwotową, zamieszczoną na nim ceny na usługę lub towar określony w ofercie promocyjnej. Każdy Kupon jest opatrzony niepowtarzalnym numerem.

OFERTA PROMOCYJNA ? pochodząca od Usługodawcy oferta zamieszczona na kuponie, która upoważnia do skorzystania z usługi opisanej w Ofercie Promocyjnej lub zakupu towaru po niższej cenie, po odliczeniu rabatu.

KLIENT ? posiadacz kuponu.

UŻYTKOWNIK? osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz która przeszła proces Rejestracji, w wyniku którego utworzone zostało jej indywidualne Konto, tym samym uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Grupa Pierlex w ramach serwisu www.rabatybudowlane.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

KONTO ? konto Użytkownika prowadzone przez Grupa Pierlex pod unikatową nazwą (login), umożliwiające logowanie się do serwisu oraz składanie deklaracji zakupu kuponów umieszczonych w serwisie www.rabatybudowlane.pl

REJESTRACJA ? procedura zakładania Konta w serwisie www.rabatybudowlane.pl

USŁUGODAWCA ? osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oferująca sprzedaż usługi lub towaru na warunkach promocyjnych.

REGULAMIN ? niniejszy Regulamin

NUMER KUPONU - unikalne oznaczenie Kuponu, będące ciągiem znaków.

KOD WERYFIKACYJNY ? unikalny kod służący weryfikacji Kuponu.

2. Informacje podstawowe

2.1. Właścicielem serwisu www.rabatybudowlane.pl jest Grupa Pierlex Paulina Michalik z siedzibą w Krakowie, 31-547 Kraków, przy ul. Przy Rondzie 55/2

2.2. Przedmiotem działalności serwisu www.rabatybudowlane.pl jest świadczenie następujących usług:

a) zamieszczanie w serwisie Ofert promocyjnych Usługodawców. Oferty promocyjne zamieszczane są na zasadach określonych w umowie o współpracy zawartej pomiędzy Grupa Pierlex a Usługodawcą;

b) sprzedaż Kuponów upoważniających do skorzystania z usługi u danego Usługodawcy bądź nabycia oferowanego przez niego towaru. Usługodawcy wskazani w prezentowanych w serwisie www.rabatybudowlane.pl ofertach promocyjnych usług lub towarów, świadczą te usługi, sprzedają bądź dostarczają towary wobec nabywców Kuponów. Sprzedaż Kuponów upoważniających do skorzystania z Ofert promocyjnych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie. Firma Grupa Pierlex pełni wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem bądź osobą, która dokonała Zakupu bez rejestracji, w zakresie nabywania usług i towarów reklamowych

c) Banery reklamowe zamieszczane są na zasadach określonych w umowie o współpracy zawartej pomiędzy Grupa Pierlex a Reklamodawcą;

d) usługi ?newsletter?;

2.3. W przypadku wprowadzenia promocji nie określonych w niniejszym Regulaminie, Grupa Pierlex określi szczegółowe warunki świadczenia usług promocyjnych w regulaminach szczegółowych.

2.4. Dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług www.rabatybudowlane.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW.

3. Warunki uczestnictwa w zakupach i zasady Rejestracji

3.1. Aby dokonać zakupu Kuponów w serwisie www.rabatybudowlane.pl upoważniających do skorzystania z Usług Usługodawcy, Klient powinien zapoznać się z treścią Oferty Promocyjnej, zaakceptować jej warunki i Regulamin serwisu. Dodatkowo powinien on utworzyć Konto w serwisie www.rabatybudowlane.pl.

3.2. Aby założyć Konto, osoba fizyczna powinna dokonać Rejestracji. By to zrobić powinna wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje imię, nazwisko, oraz kontaktowy adres e-mail. Zostanie on wykorzystany jako login. Dodatkowo niezbędne jest zdefiniowanie hasła zabezpieczającego dostęp do Konta, które powinno składać się z co najmniej 4 znaków. Grupa Pierlex może uzależnić Rejestrację oraz korzystanie z serwisu www.rabatybudowlane.pl od uwiarygodnienia danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

3.3. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się w serwisie www.rabatybudowlane.pl tzn. po podaniu loginu, będącego adresem e-mail wskazanym przy Rejestracji i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta Użytkownika.

3.4. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy hasło zabezpieczające dostęp do Konta i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli dane umożliwiające dostęp do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Grupa Pierlex o tym fakcie, celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności przejęcia, oraz zabezpieczenia Konta przed niepowołanym wykorzystaniem. Konta zakładane w serwisie www.rabatybudowlane.pl są niezbywalne.

3.5. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

3.6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim.

3.7. Grupa Pierlex zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w serwisie www.rabatybudowlane.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, gdy naruszone zostały postanowienia regulaminu bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Grupa Pierlex może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła zabezpieczającego dostęp do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

3.8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w serwisie www.rabatybudowlane.pl poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z biurem obsługi klienta serwisu www.rabatybudowlane.pl podając swoje dane oraz login (adres e-mail) podawane przez Użytkownika podczas Rejestracji w serwisie. Konto ulega dezaktywacji w chwili usunięcia go z systemu, z zastrzeżeniem, że: Użytkownik nie uczestniczy w rozpoczętych przed dezaktywacją konta zakupach Kuponów na zasadach obowiązujących w związanych z nimi Ofertach Promocyjnych emitowanych w serwisie www.rabatybudowlane.pl

4. Oferty sprzedaży Kuponów

4.1. Grupa Pierlex sprzedaje za pośrednictwem serwisu www.rabatybudowlane.pl Kupony na Usługi danego Usługodawcy w ramach Oferty Promocyjnej, upoważniające do skorzystania z usług lub nabycia towarów od tego Usługodawcy.

4.2. Grupa Pierlex, na podstawie podpisanej z Usługodawcą umowy o współpracy oraz na podstawie przekazanych przez Usługodawcę wytycznych i materiałów do sporządzenia Oferty Promocyjnej, uprawniony jest do zamieszczania Ofert Promocyjnych sprzedaży Kuponów w serwisie www.rabatybudowlane.pl Kupony te uprawniają do skorzystania z usługi danego Usługodawcy.

4.3. W celu dokonania zakupu Kuponów, Klient zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.

5. Zakupy i zawieranie umów przez Użytkowników z Grupa Pierlex i Usługodawcą

5.1. Pierwsza z umów, o których mowa w pkt 4.4. Regulaminu zawierana jest pomiędzy Grupa Pierlex a Użytkownikiem. Przedmiotem tej umowy jest nabycie Kuponu zawierającego unikalny numer i kod weryfikacyjny, za określoną cenę wskazaną w treści Oferty promocyjnej. Kupon upoważnia do skorzystania z usługi, nabycia towaru albo uzyskania zniżki u danego Usługodawcy, który wystawił daną Ofertę promocyjną w serwisie www.rabatybudowlane.pl.

5.2. Użytkownik po zapoznaniu się z treścią Oferty Promocyjnej prezentowanej w serwisie www.rabatybudowlane.pl, akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności Grupa Pierlex, wybiera opcję zakupu Kuponu. Dokonując płatności, składa on deklarację zakupu przedstawionego Kuponu. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia Kuponu w wybranym przez siebie, oferowanym przez serwis systemie płatności.

5.3. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wraz z Kuponem natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Grupa Pierlex

5.4. Kupon realizowany jest przez jego okaziciela. Kupon może zrealizować Klient, jak również inna osoba, która jest okazicielem Kuponu. Tym samym Klient może przekazać Kupon innej osobie do użytku prywatnego.

5.5. Kupon stanowi podstawę do skorzystania z Usługi, która została opisana w Ofercie Promocyjnej. Użytkownik albo osoba, której Kupon został przekazany do realizacji jest zobowiązana do przedstawienia numeru Kuponu w miejscu zawierania umowy z usługodawcą w zakresie oferowanych przez niego towarów i usług, po ustaleniu ceny końcowej. Kupon można zrealizować najpóźniej przy ostatniej płatności za towar lub usługę objętą ofertą promocyjną pod warunkiem, że umowa została zawarta w okresie ważności kuponu. Usługodawca zobowiązany jest wówczas do obniżenia ustalonej ceny zgodnie z zapisem w ofercie promocyjnej. Kupon opisany jest przez Grupa Pierlex unikalnym numerem identyfikacyjnym. Kupon może być okazany Usługodawcy jako wydruk lub w dowolnej formie elektronicznej (strona www, dokument w przeglądarce telefonu komórkowego). Istotne jest by zawierał swój unikalny numer.

5.6. Wszelkie fałszowanie lub powielanie Kuponów jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek czynności nieuprawnionej ingerencji w treść Kuponu lub nieuprawnione posługiwanie się nim Grupa Pierlex zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych kroków prawnych włącznie z zawiadomieniem właściwej prokuratury.

5.7. Czas wykorzystania zakupionych Kuponów jest ściśle określony. Osoba realizująca Kupon jest zobowiązana do wykorzystania Kuponu w czasie podanym przez Usługodawcę podczas przedstawienia Oferty Promocyjnej w serwisie www.rabatybudowlane.pl. W przypadku gdy Klient nie zrealizuje Kuponu w terminie jego ważności tj. gdy nie skorzysta z danej usługi świadczonej przez Usługodawcę z winy Usługodawcy albo nie otrzyma nabytego na podstawie Kuponu towaru, z uwagi na brak oferowanego towaru, Klientowi przysługuje prawo dochodzenia zwrotu uiszczonej ceny Kuponu wyłącznie od Usługodawcy.

5.8. W chwili realizacji kuponu zawierana jest umowa z Usługodawcą o dostarczenie towaru lub wykonanie usługi na podstawie nabytego Kuponu. Przedmiot zawieranej umowy pomiędzy osobą realizującą Kupon a Usługodawcą jest określony w treści Oferty Promocyjnej, w ramach której dany Kupon został nabyty oraz samej umowie. Dane podmiotu, z którym zawierana jest umowa wskazane są w treści Oferty Promocyjnej.

5.9. O ile nie zostało wskazane w danej Ofercie Promocyjnej inaczej, każdy Kupon może zostać użyty tylko raz. Jeżeli wartość Kuponu nie zostanie w całości wyczerpana lub jeżeli Usługa nie została w całości zrealizowana, pozostała różnica w wartości nie podlega zwrotowi.

5.10. Kupon zakupiony w serwisie www.rabatybudowlane.pl może podlegać dalszej odsprzedaży innym osobom albo podmiotom gospodarczym, jedynie za cenę jego nabycia za pośrednictwem serwisu.

5.11. Usługodawca jest zobowiązany i odpowiada wobec Użytkownika za wykonanie swojego świadczenia z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Usługodawcę. Podmiotem odpowiedzialnym za wystawianie faktur lub paragonów z tytułu wykonania usługi (lub zakupu towaru), przy wykorzystaniu Kuponu nabytego w serwisie www.rabatybudowlane.pl, jest Usługodawca. Grupa Pierlex działa wyłącznie jako pośrednik między Usługodawcą a Klientem, z uwagi na fakt, że Usługodawca jest wykonawcą Usługi (lub sprzedawcą towaru) i wobec tego jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym na świadczone usługi. Grupa Pierlex działając jako pośrednik pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.

5.12. Kupon nie wpływa na inne promocje i rabaty oferowane przez usługodawcę.

5.13. Kupony promocyjne można łączyć jedynie w ramach jednych zakupów, gdy łączna kwota zakupów odpowiada sumie minimalnych kwot określonych w ofertach promocyjnych. Przykładowo: w ofercie udzielany jest rabat w wysokości 100zł na zakup towaru na sumę od 1000zł wzwyż. Nie jest dopuszczalne łączenie np.: trzech kuponów promocyjnych z rabatem wynoszącym 100zł od powyższej sumy. Aby połaczyć trzy kupony trzeba zrobić zakupy na łączną kwotę minimum 3000zł.

5.14. Nie mozna łączyc kuponów zakupionych w serwisie www.rabatybudowlane.pl z kuponami w gazetce rabatybudowlane.pl wydawanej w formie tradycyjnej.

5.15. Zakup więcej niż jednego kuponu rabatowego nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.

5.16. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne.

6. Odstąpienie od umowy nabycia Kuponu

6.1. Klienci posiadający status konsumenta, mogą odstąpić od umowy zakupu Kuponu, bez podawania przyczyn, o ile wcześniej nie zrealizowali Kuponu w sposób określony w punkcie 5 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.rabatybudowlane.pl poprzez przesłanie do Grupa Pierlex oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie wraz z potwierdzeniem zapłaty za kupon należy przesłać w formie pisemnej (list na adres siedziby Grupa Pierlex lub e-mail na adres: grafik@swiatreklamy.info.pl). W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Kuponu konieczne jest wskazanie adresu e-mail użytego do zakupu Kuponu oraz numeru Kuponu i kodu weryfikacyjnego Kuponu.

6.2. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu biegnie od momentu wygenerowania i otrzymania numeru Kuponu przez Klienta.

6.3. Odstąpienie od umowy nabycia Kuponu nie jest możliwe po zrealizowaniu Kuponu.

6.4. W razie odstąpienia od umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Grupa Pierlex oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Kuponu.

6.5. Prawo odstąpienia określone w pkt 6.1. Regulaminu jest niezależne od prawa odstąpienia od umowy przysługującego Klientowi bezpośrednio wobec Usługodawcy, na podstawie odrębnych przepisów lub w przypadku zawarcia umowy na odległość zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., (Dz.U.2014.827 ze zm.).

7. Płatności

7.1. Rejestracja w serwisie www.rabatybudowlane.pl jest bezpłatna.

7.2. Jedyną opłatą pobieraną od Klienta serwisu www.rabatybudowlane.pl jest cena, którą uiszcza on za zakup danego Kuponu.

7.3. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach serwisu www.rabatybudowlane.pl prowadzi operator płatności internetowych, którego logotyp widnieje podczas dokonywania zakupów w serwisie Gruper.pl.

7.4. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.

7.5. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w serwisie www.rabatybudowlane.pl i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności jest automatycznie przekierowywana odpowiednio:

  • w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej ? na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym
  • w przypadku płatności przelewem internetowym ? na stronę internetową partnera agenta rozliczeniowego będącego bankiem.

W ten sposób przekazywane są również niezbędne do obsługi płatności dane, podane przez Klienta, w związku z zakupem Kuponu.

7.6. W celu dokonania płatności Klient, powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera agenta rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności, udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności, płatność może zostać niezrealizowana.

7.7. Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja płatności.

7.8. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania serwisu www.rabatybudowlane.pl albo usług świadczonych bezpośrednio przez Grupa Pierlex ? polegających na dystrybucji Kuponów ? Klienci mogą składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres siedziby Grupa Pierlex. Reklamacje mogą dotyczyć niewłaściwego działania serwisu www.rabatybudowlane.pl, braku dostarczenia Kuponu lub jego błędnego wygenerowania, nieprawidłowości danych wskazanych w Ofertach promocyjnych (rodzaj usługi lub towaru, cena, czas realizacji Kuponu, dane Usługodawcy, okres ważności Oferty Promocyjnej). Reklamacja powinna zawierać nazwę pod jaką Użytkownik występuje w serwisie www.rabatybudowlane.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

8.2. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Grupa Pierlex zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9. Prywatność i poufność

9.1. Korzystając z usług serwisu www.rabatybudowlane.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Grupa Pierlex jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

9.2. Administratorem danych osobowych jest Grupa Pierlex

9.3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów serwisu www.rabatybudowlane.pl zawarte zostały w Polityce Prywatności.

9.4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line, są przekazywane operatorowi płatności internetowych w zakresie niezbędnym do obsługi płatności przez tego operatora. Następuje ono na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych:

a) w celu obsługi (zrealizowania) przez operatora płatności za nabywane Kupony w serwisie www.rabatybudowlane.pl,

b) dzieje się to niezwłocznie po wyborze przez Klienta sposobu dokonania płatności.

10. Zakres odpowiedzialności

10.1. Grupa Pierlex obsługuje serwis www.rabatybudowlane.pl i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

10.2. Świadczenia wobec Klienta określone w Ofercie Promocyjnej spełnia dany Usługodawca w swoim imieniu i na własny rachunek.

10.3. Grupa Pierlex nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Usługodawca. Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Grupa Pierlex z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Usługodawcy.

10.4. W przypadkach niezrealizowania usługi lub niedostarczenia towaru w terminie określonym w treści Oferty Promocyjnej powstałych z wyłącznej winy Usługodawcy, Grupa Pierlex dokona rekompensaty na rzecz Klienta w wysokości ceny, za jaką nabyty został Kupon. W tym przypadku Klient składa do Grupa Pierlex wniosek o wypłatę rekompensaty. Wniosek winien być wysłany z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika, który podała podczas dokonywania zakupów w serwisie www.rabatybudowlane.pl. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 14 dni od daty powzięcia informacji o niemożliwości zrealizowania Kuponu. W składanym wniosku należy precyzyjnie podać numer Kuponu albo kod weryfikacyjny i opisać kroki podjęte w celu realizacji Kuponu. Tym samym wszelka ewentualna odpowiedzialność Grupa Pierlex w tym zakresie jest ograniczona jedynie do wysokości ceny, za jaką Klient nabył Kupon.

10.5. Grupa Pierlex zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

11. Nadzór nad zamieszczaniem treści

11.1. Grupa Pierlex ma prawo do kontrolowania treści umieszczanych na podstawie danych przekazywanych przez Usługodawców w serwisie www.rabatybudowlane.pl w celu sprawdzenia zgodności zamieszczonych treści z rzeczywistością, Regulaminem, umową oraz przepisami prawa.

11.2. W przypadku gdy Grupa Pierlex na wskutek dostrzeżonych nieprawidłowości będzie zmuszona do poprawienia zaistniałego błędu, pomyłki, nieścisłości lub przeoczenia w trakcie trwającej już prezentacji Oferty Promocyjnej, Klienci którzy nie zaakceptują nowych warunków realizacji zakupionej Usługi, przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych do Grua Pierlex z tytułu zapłaty za Kupon. Grupa Pierlex przesyła do Klientów informację o zmianach w warunkach Oferty promocyjnej. Klient który nie akceptuje nowych warunków Oferty promocyjnej w ramach której nabył Kupon, może odstąpić od umowy zakupu Kuponu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu należy przesłać na adres e-mail grafik@swiatreklamy.info.pl podając numer Kuponu albo jego kod weryfikacyjny i powołać się na otrzymaną zmianę warunków oferty promocyjnej. Odstąpienie powinno być wysłane z adresu e-mail przypisanego do Konta Użytkownika. Zwrot środków dokonywany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Grupa Pierlex odstąpienia od umowy przez Klienta. Klientowi, w przypadku dokonania zwrotu ceny za Kupon, nie przysługuje możliwość realizacji Kuponu u Usługodawcy zgodnie z pierwotnymi, błędnie, mylnie lub nieprecyzyjnie podanymi warunkami lub informacjami.

12. Zmiany regulaminu

12.1. Grupa Pierlex może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach serwisu www.rabatybudowlane.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupa Pierlex, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie www.rabatybudowlane.pl zmienionego Regulaminu i poinformowania Użytkowników oraz osoby korzystające z serwisu o zmianach, z zastrzeżeniem, że prezentowane Oferty Promocyjne, do których przystąpiła już część Klientów, prowadzone będą na zasadach dotychczasowych.

12.2. W przypadku gdy Użytkownik oraz osoba korzystająca z serwisu www.rabatybudowlane.pl nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez Grupa Pierlex w trybie natychmiastowym, poprzez pisemny bądź e-mailowy kontakt.

12.3. Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości dokonania zakupów w serwisie www.rabatybudowlane.pl.

13. Prawo właściwe i spory

13.1. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Grupa Pierlex, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach sprzedaży i dystrybucji kuponów promocyjnych na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupa Pierlex w ramach sprzedaży i dystrybucji kuponów rabatowych będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

13.3 Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, w jego miejsce wchodzą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego a regulamin w pozostałej części pozostaje ważny.

 

 

...